Styrelseposter

Corpus Callosum’s styrelse består av 9 poster, nedan finns en kort beskrivning
vad de gör, har du några frågor får du gärna kontakta oss.

Ordförande
Ordföranden är ytterst ansvarig för att styrelsens uppdrag fullföljs och utförts på korrekt sätt utifrån föreningens stadgar. Ordföranden samordnar styrelsen vid möten och för ordet vid dessa. I arbetet ingår även att ha kontakt med personalvetarnas riksförbund (p-riks) och arbete med vårt medlemssystem. Tillsammans med kassören ansvarar denne även för föreningens ekonomi. Ordföranden är kort sagt spindeln i nätet och delegerar uppgifter och ansvar inom styrelsen.

Vice ordförande
Vice ordförande är ordförandens högra hand. Denne är även behjälplig för samtliga styrelsemedlemmar om så behövs. Vice ordförande har även ansvar för Facebooksidan och hemsidan tillsammans med sekreteraren.

Kassör
Kassören har yttersta ansvar för föreningens ekonomi. Vid verksamhetsårets start läggs en budget som i största mån ska hållas under året. Vid verksamhetsårets slut gör kassören bokslut. Denne har även ensamrätt av föreningens uttag. Kassören har tillsammans med vice kassör även ansvar för registrering av nya medlemmar och medlemsgrupppen på Facebook.

Vice kassör
Vice kassör är kassörens högra hand. Denne är med i allt arbete kassören gör, så som budget, bokslut och medlemsgruppen på Facebook.

Sekreterare
Sekreteraren i styrelsen har två ansvarsområden. Först och främst ansvarar denne för att protokoll förs vid alla styrelsens möten. Sekreteraren har även ansvar för föreningens hemsida och Facebooksida som skall uppdateras med aktuell information kontinuerligt.

Eventansvarig
Eventansvarig är ansvarig för föreningens alla event. Dessa event kan exempelvis vara fester, idrottsevent, föreläsningar eller spelkvällar. Denne förmedlar tillsammans med vice event styrelsens beslutade event till sitt utskott där ansvar och uppgifter delas ut. Eventansvarig har yttersta ansvar för att eventen som är beslutade blir genomförda.

Vice eventansvarig
Vice event är eventansvariges högra hand. Tillsammans med eventansvarig förmedlar denne till sitt utskott och ansvarar för att eventen blir väl genomförda.

Utvärderingsansvarig
Den utvärderingsansvarige har ansvar för att alla kurser i våra medlemmars program blir utvärderade. Denna har även närmsta kontakten med berörda lärare. Den utvärderingsansvarige ska tillsammans med sitt utskott medla medlemmarnas åsikter och påverka utbildningarna till det bättre.

Arbetsmarknadsansvarig (AMU)
Den arbetsmarknadsansvarige är näringslivets kontaktperson. Denne har som uppdrag att avtala sponsoravtal och samarbetsavtal. AMU har även ansvar för att ordna utställare till Kårens arbetsmarknadsdag, vilket ingår i vårt samarbetsavtal med Kåren på Högskolan i Halmstad.